10-års fødselsdag

af Karna Hansen


En artikel fra Årsskrift 1994 - Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie

Som omtalt i formandens beretning fyldte Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie 10 år i oktober 1993. I den anledning sendte jeg følgende artikel til de lokale aviser:

For ti år siden, den 30. oktober 1983 samledes en halv snes slægtsforskere hos malermester John L. Jørgensen i Osted til stiftende generalforsamling af Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie.

Forud var gået samtaler mellem John L. Jørgensen og Henning Kiilerich om behovet for et forum for slægtsforskere, hvor man kunne mødes og drøfte fælles interesser uden at skulle koste rejseudgifter til enten København eller Vestsjælland. I disse to områder var der allerede velfungerende slægtshistoriske foreninger. Efter kontakter til andre slægtshistorisk interesserede stod det klart, at der måtte være grundlag for en lokalforening af slægtsforskere.

Dette medførte, at der blev indkaldt til den stiftende generalforsamling hos John L. Jørgensen. Stedet var passende for slægtsforskere, idet hans ejendom er et næsten 200 år gammelt, velholdt bindingsværkshus af en anselig størrelse

Det viste sig, at der var stor begejstring for at skabe en lokal forening af slægtsforskere. Inden aftenen var omme, var navn, vedtægter og de første aktiviteter blevet fastlagt.

Man ønskede, at møderne skulle være uhøjtidelige forsamlinger til drøftelse af alle emner inden for slægtsforskning. Det vandt derfor gehør, at ordet selskab skulle indgå i navnet. Med skelen til Danmarks ældste slægtsforskersamfund blev navnet "Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie" ret hurtigt vedtaget.

Selskabets vedtægter kom til at ligne andre slægtshistoriske foreningers. Dog kom en tilføjelse, som Henning Kiilerich fandt ret væsentlig at få med under formålsparagraffen, nemlig at selskabet skulle opmuntre og bistå medlemmerne i at publicere resultaterne af deres genealogiske og personalhistoriske forskning. Der var forståelse for dette ønske, og formålsparagraffen kom derfor til at Iyde:

"Selskabets formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning. Det er endvidere selskabets formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker."

Den første bestyrelse bestod af John L. Jørgensen, Osted (formand), Georg Knudsen, Hvalsø (kasserer), Susanne Knudsen, Hvalsø (sekretuer), Henning Kiilerich, Svogerslev, og Erna Nielsen, Svogerslev.

De to første møder blev holdt hos John L. Jørgensen. Ved tiden for generalforsamlingen var selskabet registreret som en organisation under Roskilde kommune, der derefter stillede lokaler fil rådighed for selskabets møder. Disse er siden blevet afholdt på Kildegården i Roskilde.

Ved den første ordinære generalforsamling var selskabets medlemstal vokset til 16. Der var stemning for, at selskabet i tiden august-maj skulle afholde arrangementer hver anden måned. Kontingentet blev fastsat til 50 kr. årligt.

Henning Kiilerich, der underviste i slægtsforskning på Roskilde Aftenskole og hvert år i september havde en udstilling i Roskilde bank inviterede selskabet til at deltage i disse udstillinger. I nogle år var de en årlig tilbagevendende begivenhed i august eller september måned. I 1984 omfattede arrangementet også en udstilling på Roskilde bibliotek. Jens V. Olsen har bl.a. deltaget i disse udstillinger med omfattende samlinger om Fur og hans slægt fra denne ø.

I 1985 blev selskabet optaget som medlem af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger - SSF. Dermed havde selskabets medlemmer mulighed for at deltage i møder og kurser for slægtsforskere på landsplan. Både de årlige weekend kurser på Båring højskole og det en-dags slægtsforskertræf hvert andet år har haft deltagere fra selskabet.

Medlemsskabet af SSF betød også, at selskabet løbende modtager lister over ny, relevant litteratur og i øvrigt er medvirkende til at fremme aktiviteter m v. for danske slægtsforskere.

Selskabets bomærke må også nævnes. En konkurrence om et logo blev udskrevet blandt selskabets medlemmer i efteråret 1984. Jens V. Olsens forslag blev valgt til selskabets bomærke, der består af en silhuet af Roskilde Domkirkes hovedtårne, hvorpå er lagt et egetræ belagt med en rose forsænket 1/3 under midten. I en krans herom står selskabets navn afsluttet med en mindre rose. Symbolikken er følgende: Roskilde Domkirke symboliserer selskabets hjemsted. Egetræet angiver selskabets interesseområde "slægten og slægsforskningen", medens rosen repræsenterer Roskilde amtskommune, der er selskabets virkeområde.

Slægtsforskningens spændende oplevelser opdages af stadig flere mennesker. At dele sin viden og hente inspiration fra ligestillede hører med til denne forsknings glæder, og det sker bl.a. igennem de slægtshistoriske foreninger. Selskabet har p.t. 43 medlemmer. I sæsonen september-april afholdes som regel 8 møder, heraf 4-5 foredrag, på Kildegården, Helligkorsvej 5, Roskilde. Kontingentet er nu 100 kr. årligt for enkeltpersoner og 180 kr. for par. Alle er velkomne til at deltage i selskabets arrangementer, hvor ikke medlemmer betaler 20 kr. pr. gang. Selskabets nyeste arrangement er onsdag d. 17/11 kl. 19,30, hvor lektor, dr. phil. Bent Jørgensen vil fortælle om bondebefolkningens omverdens orientering.

Foreningens nuværende formand er Jens V. Olsen, tlf. 46 75 51 73.

Kun Dagbladet bragte artiklen - og i en forkortet udgave.


Opdateret: 10. nov. 2015 af Jens V. Olsen - (e-mail)