Hvad laver min Tip-5-Oldemor Benedicta Louisa Brandt i Roskilde

af Kirsten Pritzlau


En artikel fra Årsskrift 2008 - Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie

Oeder 1771  Roskilde:   Michael Mentz  Enke, 72 år, enke i 14 år efter 1. ægteskab, lever med støtte fra bryggerlauget i København og sin søns hjælp. 

Benedicte er datter af  Kongelig Mundkok og  Køkkeninspektør Johan Conrad Brandt og hustrue Anne Catharina Coppy. Født omkring år 1700 og opvokset i Trompeter gangen, på Slotsholmen i en stor søskendeflok, med dine, mine og vores børn.

Omkring 1719 bliver hun gift med den 5 år ældre Michael Mentz, der får borgerskab som brygger i København 30 oktober 1719. Michael er søn af Henrik Mentz,  bager og senere brygger på Vestergade. Efter faderens død under pesten 1711,  sælger hans moder   Johanne Nielsdatter   gården i Vestergade og køber bryggergården i Nørregade, som Michael overtager  efter stedfaderens Florens Olsens død 1718. Hans moder bliver gift 3 gang i 1721 med bager Cort Legan d.æ. i Skinnergade.  Benedicta Louisa`s  morbroder Kongelig Mundkok Johan Coppy, var gift med Michaels ældre søster Catrine, så de har kendt hinanden fra barnsben.  I ægteskabet kommer otte børn Anne Catharina, Johanne, Johan Conrad, Michael og Margrethe Helene. Samt 3 børn, der dør som små og begraves fra Sct Petri kirke,  et barn den 1 Dec 1720 12 uger gl , 1 lille søn  1 år gl  den 26 nov 1728 og et lille barn  8 uger gl  den 21 dec 1728.   

Den 20 oktober1728 ved Københavns Brand brænder Bryggegården og efter Branden opholder

Michael Mentz Brygger sig med kone og 6 børn sig i Trompeter gangen Udi Salig Kiøcken Inspecteur Brandts hus, hvor tre af hendes ugifte brødre opholder sig, efter deres mor er død.

Kort efter mister de, de to mindste børn, hvor Benedikte må have født det mindste barn lige omkring branden. Herefter vil jeg lade Københavns Magistrats Protokoller tale. 

Direkte afskrift i kursiv.

Magistratens Resolutions Protokol 29de November 1728: Benedice Lovise Mentz begier at hendes mand Michel Mentz brøgger maae af sin arrest relaxeris, (løslades) siden han udi 2de mænds overværelse har forpligted sig til at føre eet christelig og skikelig liv og levned efterdags imod enhver, som han ydermere lover udi følgende memoriel til magistaten.

Magistraten Kopibog 12 juni 1730. Her ansøger Benedicta Lovisa Mentz om at hendes mand, som er fra sin fornuft, fratages sin myndighed og igen til hendes overdrages:  Hendes mand Michael Mentz forhold og u-rolighed, som er os bekendt, saa som vi endog har været foraarsaget, for at forekomme ulykke, som han ellers søgte baade med gevær og økse udi sin urolighed at tilføge hende og andre, at assistere hende med at se ham indsat og bevaret paa et sted for sig selv, indtil han igen kunne komme sig, og blive mere fornuftig, og efter han da første gang i nogle maaneder saaledes hafde være bevaret lod det sig ytre hos ham lige som til forandring og bedring og derfor kom paa fri fod og fik sædvanlig raadighed udi hans eget huus. Men i steden for ventende forbedring, blev han efter kort tids forløb, fast mere afsindet og uregerlig end tilforn, og maatte igen sættes og behandles paa forrige fod, og saa som han endnu er omgiven og plaget dermed, og ikke forstaar sit eget, langt mindre sin hustrue og børns bedste. Hans afbrandte bryggergaards opbyggelse, saa som alting bliver ugjort og efterladt. Siden supplicantinden hidtil har forholdet sig, som en skikkelig og huus-raadig borgerkone, og allerede i gerningen viste, at hun med største nidkærhed har søgt hendes og mands fælles garvn og interesse, saa synes vi hende skal bevilges under en lauværges raad at forestaa boen, saa længe indtil manden igen ved Guds naade faar sin fulde fornuft.
Sjællandske Registre 14 Juli 1730 Bevilges det.

Magistratens Resolutionsprotokol 24 May 1730:  Den 7 Juni Mødte Otto Lerche og vedtog at være hendes Curator og Laugværge. 

        Magistatens Resolutions Protokol    13 oktober 1749  bliver Falkonermester Verhagen efter Benedicta Lovisa Mentz forslag hendes lavværge, da hun ikke længere kan være tjent med Otto Lerche.

Magistratens Kopibog d.18 april 1735:  Johanne afgl: Cordt Legans, beder at som hendes søn Michel Mentz nu paa 5 aars tid,efter hans hustrues begirring, har været anholden i stadens arresthus og han ved den langvarige stilhed vel har samlet paa nogen svaghed, som hun gierne ynskede at faa cureret, Magistraten da ville tillade at han fra arrest huset til hendes svier søn Christian Steffensen Brøggers gaard maatte blive forflytted, hvori logement for hanem findes, for at søge middel til hans helbreds er holdelse siden hans hustrue, er i saa slet tilstand, at hun det icke formaar, da gaard og gods hende nu for gield er frataget  NB herpaa har 2de hendes værge tegnet tillige med hende  Hvorefter Steffesen og Schlidtkrull [Johannes søstersøn] opkaldes til den 2 May de mødter og lovede Mr Steffesøn at holde ham, saa siker bevaring at hans kone, børn elle tienstefolk icke skal komme til nogen skade af ham, saa som han her ved forpligtet sig at han icke skulle komme ud af hans hus førend han enten bliver restitueret eller Mr Steffensen igen levere ham til bevaring i arresthuset.

Bryggegården på Nørregade bygger Benedicthe op.

Kbh Brandforsikring Nørrekvarter matr 38    Den 10 Marti 1732:  Vurdering af Bryggergården, med brøggekedel og redskaber, deslige bryggerettighed  til Fem Tusindaler Courant.

Men den 13 Juni 1735 køber hendes Broder Ferdinant Brandt  ved offentlig auktion bryggegaarden,  som panthaver, efter hun har lånt penge af ham, som hun ikke kan betale og som han stævner hende for ved Københavns byret,  med dom af den 18 september 1734. Gården består ud til gaden af en øde plads, indkørsel til gården af et portrum, i gården på højre hånd står et hel tag hus på 16 fag grundmuret, 2 etager højt med kælder under 12 fag, i samme hus er indrettet til et brøggers, der udi findes en indmuret kedel på 12 td ungefehr med videre brøgger redskaber, hernæst et heltags hus på 4 store grundmurede fag, 2 loft højt med kælder under, en lang smal gård lagt med brosten, der bag ved en stor plads, hvorpå står et hus af 5 fag et loft højt tømmer og brædder, et hønse hus og et locum, på pladsen står springvand med opstander og jern pumperedskab, samt 8 fag plankeværk. Overalt i værelserne er 3 jernkakkelovne.

1739 bor hun i Fiolstræde, hvor datteren Anne Catharine bærer min farmors ane murer Jens Merkels søn. Ved skattemantallet i 1743 er hun stadig i Fiolstræde. Min farfar, der boede i Roskilde, var 3 gange tipoldebarn af Benedikte og havde som ung telefonmand sin gang  i Telefonhuset  på Nørregade, der ligger der hvor Benediktes bryggegård lå. Min farmor var fra Frederikssund hvor de mødtes, men de bosatte sig i Roskilde.

I Skiftebrevet efter Afgangne Michael Mentz paa Frederiksberg 1759. Gamle dokumenter afskrevet:.

15 okt 1749 Nicolay Fincke beskikket værge for Michael Mentz og indleveret den af ham givne confection saa lydende:   Efter at min hustrue Benedicta Lovisa Mentz udi Stadens Arrest huus Anno 1730 lod mig arrestere og 2 May 1735 igen var bleven udladt, har jeg stedse været fra min hustrue og opholdt mig hos min afgangne moder og nu sidst hos min søster brygger Coppyes Enke paa Nørregade, der haver forskaffet mig min fornøden underhold af føde, klæde og anden nødvendighed og dertil oppebaaren renten af de 1300 Rdl som jeg udi mødrende arv efter bemelte min afgl. Moder er tilfalden, som udi bemelte min søstersøn brygger Ferdinant Coppy Gaard imod Obligation er bestaaende . Min hustrue indstændig bad mig og min søster at tilstæde hende der paa hos Falkenere Mester Sr Werhagen at laane 200 Rdl, hvor hun vilde laane min søn i Lyngby det ene og min Svoger sammesteds det andet. Men da jeg nu maa fornemme, at hun vil opsige min søster søn obligation, paa saadan maade skulle jeg fattige mand omsider gaa med betlestaven, thi renten af denne capital er just af min Sal. Moder destineret til min Mund Potion og mit livs ophold, saasom jeg af min hustrue aldrig siden dend tid har nydt nogen Assistance, uagtet hun baade har Pension af Silkehuuset, Tydske Kirke og Brygge laughus Cassen, og at hun nu vil tilbyde sig at imodtage mig, da jeg ikke har været hos hende nu paa 20de aar, men levet i stilhed og rolighed for mig selv, , ser jeg ikkun at hensigte til min skade, naar de faae skillinger vare bleven øde, som jeg i saa maade er nydere af, maatte jeg fattige mand i denne min høje alderdom af hunger crepere, saa skulle jeg herved underdanigst udbede at min hustrue maatte være opholdt.

Også Michaels søster Katrines regnskab over hans udgifter [Uddrag]:

  Min broder Michel Mentz: Kost, kammer og vask fra 11 dec 1746 50Rdl om året. 1746 får sønnen Conrad Mentz  Brudegave til 4 Rdl 5m  og i 1747  faddergave, en sølvske 2Rd 3m. Benedikte får 1748 1 nov (min broders kone) en Himmelseng , 1749  et par sorte strømper og 1 Marty til låns 2 rd 5m og 11 nov bekom hun af min svoger Mouritzen en faun førre brende, som jeg har betalt for 2 rd 3 m.
Katrine Mentz Afg Ditlef Coppy  dør 10 Juni 1756 hos svigersønnen Christian Frederick Mouritsen i Nørregade,  som har overtager hendes bryggergård, hvor Michael også efter hendes død bor, frem til 27 April 1757.

Anno 1759 den 28 April:   Afgangne Michael Mentz, som for nogen tid siden var død hos sin søn paa Frederiksberg, hvor han i mange aar har opholdt sig. Der er fremlagt en regning fra Frederiksberg kirke for begravelsen, men Begravelsen ikke indført i Kirkebogen. Men den 25 May 1758 regning fra sønnen:  Til min salige moder for at sætte sig i stand med sørgetøj 14 Rd, En Rød kjole som hun lader forfærdige af Craps roed klæde, rask, drels og ubleget lærred, Camels garn og Silke, 3 dosin knapper. Enken declarede, at hun er til alders, og hun var til sinds ikke at tage sit halve boe af den Capital omtrent 900 rdl, paa de vilkaar at renten af den hele Capital maa hun nyde til sin død. Pengene staar som 4 obligationer i sønnernes bagergårde Henrich`s på Frederiksberg og Johan Conrads i Lyngby. Og deres 3de gifte søstrer har hver faaet 100 Rdl til udstyr eller hjemgift forlods af boet.

Børnene:

Anne Catharina.    Konfimeret 1737 17 år gammel i Sct Petri.  bliver gift  1753 efter i mange år at have  tjent sit brød hos fremmede, med enkemanden Wilhelm Henrik Parberg Præst i Jeberg, men hun dør 30 Dec 1753 i Barselseng, efter at have fået sønnen Frederik Wilhelm.

Johanne.       Konfimeret 1739 og gift 1750 Sct Petri med Styk Junker Volmar von Støcken Brun

Johan Conrad.   1742 13 April betalt til Bager Svendenes ligklæde og laugskilt. Gift 1746 på Frideriksdal med Apolone Meinert. Grundlagde bagergården i Lyngby efter at have købt  et stykke jord øst for Rustenborg Park. Gift 2.gang 1757 i Holmen kirke med Catarine von Myhlen. Efter at have solgt Bagergården i Lyngby,  bliver han i 1772 10 september  bagermester i København.

Michael . 1743 12 Sept betalt til Bager Svendenes ligklæde og laugskilt. Bager på Frederiksberg hvor han grundlægger bagergården på Allegade. 1748 den 16 oktober bliver han Copuleret paa Falconer gaarden med husholdersken Ane Dorthe Græntzer, forlover for ham hans fader i ægte, for hende Falconermesteren. Michael dør 1766 og efterladende 1 søn og 3 døtre.

Margretha Helena.   Døbt 1730 Sct Petri Kirke og gift samme sted med enkemand Johann Rydinger, skoleholder i Lyngby og efter hans død:   Den 30 Dec 1763   Vi Frederik den femte  har bevilget at, Margretha Helena afgangne Johan Peter Rydingers Efterleverske af Lyngby paa Københavns amt, maa udsælge brød som hun hos andre enten lader bage elle kiøber, saa maae hun og i benævte Lyngby sælge og foreholde alle slags sucker, thee og caffebønner, sampt specerier og kertekram vahre, saa og alle slags feede vahre saa som staar.

1764 23 May copuleret i Sr Conrath Mentzes hus Sr Hans Lemvig Enkemand og Mad Sl Bychke Magretha Helena Mentz efter Kongebrev   og den 3 May 1765 får de sønnen Hans Jacob i Lyngby.

Oeder 1771   Roskilde:  Hans Lemvig har været møller, men er nu fattig og har intet at leve af. Er 59 år og i 2. ægteskab,  konen 41 år i 2. ægteskab.

Roskilde byfoged . Skøde og Panteprotokol 1764-80.

Heri ses at den yngste datters mand Hans Lemvig i 1767 Køber kobber Møllen og i 1768 Køber Conrads  søn Michael værtshuset Gulland, som han sælger til Hans Lemvig  og køber i 1771 en bagergård i Skomagergade, som lå der, hvor i dag den franske Vinhandel ligger. Så det er jo nok derfor Benedite Louise Mentz er i Roskilde i 1771.

Herefter uddrag af skøderne:

Fol 115. 29 Jan 1767.   Ole Larsen  sælger til  Sr Hans Lemvig Møller  Gaard og Mølle Kaaber Møllen kaldet, beliggende paa Olsgade øster side udi Ste Ibs Sogn bestaaende i alt 46 fag huus og 2de Jernbielægger kakkel-ovne i stueværelserne, med 2de maleværk, he: en Vandqværn og en hæste = mølle, samt dertil hørende 6 bilde-jern, et told = kar, 8te kurve med alle øvrige mure og nagelfaste pertinentier, grund og bygninggaardog hauge derved og omkring nedsatte frugt = Aske og Pile= træer, samt en jernhave. 2 vænger  Møllevænget og Simon Vognmands plads begge paa Olsgade øster side 
Købekontakt 30 Juli 1776.         Hans Lemvig sælger igen  11 Juni 1768.

Fol 171. 11 Juni 1768.  Jeg Jørgen Sivertsen forhen boger og verthusmand i Roskilde solgt til Velagtet unge mand Sr Michael Mentz  et ejendoms sted som jeg forhen har beboet, Gulland kaldet beliggende i Dambroe Strædet, bestaaes de til gaden af 12 fag indrettet til 2de stuer, i dagligstuen en god  bielægger kiølle ovn, med dertil hørende kiølle og flager i god brug bar stand, i den anden stue en goded biellegger ovn med indmurede Jern plader, portrum og indkørsel fra gaden samt 3 fag til loe og lade, til samme opbygget en svine stie med et apartment, Dernest er i bygget fra stue værelserne, en lengde paa 6 fag, indrettet til brøggers, med dend der i staaende brendeviins kielde paa 1½ td stoer, hat, laag og ege svaletønde med der i 3de pieber, alt af kaaber, nok de 3de fag indrettet til værelser, med kielder under samme, Eet skikkeligt gaards rum samt en brønd med fersk vand med dertil hørende junger og tridsler, samt ved strædet en goed frugt have med deri staaende frugtbærende træer, samt deels af haugen til kaal og urter, samt dend deri indrettet keile bane med bredder. Dette stæd er beliggende Nodren nest op til Sr Konerups bag gaard og Hauge, samt op til Sr Anders Borches Huus Hauge Pldsen, vesten op til Justits Raadinde Fugls Hauge og Sr Borche lidet Sæde Vænge og østen for Dambroe strede...  Kiøb summa  600 rd

Fol 185.     22 Dec 1768 sælger han den til sin Fasters mand  Hans Lemvig 

Fol 266.     27 Juni 1771 sælger Hans Lemvig den til Sr Abraham Home pottemager i Roskilde.

Fol 277. 11 Dec 1771.    Peter Friis Raadstueskriver i Roskilde   sælger til Agtbare og Velfornemme Sr Michael Mentz Borger og Bager herudi Roskilde, en mig tilhørende Bagergaard, samt  ¼  part udi de 2de næst Naboers brønd, beliggende i Skomager gade Synder side, østen op til Velærværdige Hr Holstes Gaard, bestaaende af 5 fag hus til gaden, portrum iberegnet med en udi stuen værende jern biligger ovn, samt 11 fag side huus med derudi værende skaarstene fra grunde én bageovn og én derved til bageriet indmuret kaaber kiedel, med vide naglefaste adpedimentier, samt gaard rum, alt ligesom og dend selv paa forige ejer David Hach Bager Auction haver købt og efter det mig derpaa med dette auctions skiøde dateret 9 Juli er tinglyst 11 ditto dette aar tillige dermed vesten op til værende og denne gaard forhen tilhørende 5 fag huus med en Qvist paa, ligesaa udtil gaden, væsten til Rasmus Villumsen Handskemagers iboende huus med tilhørende og gaardrum, samt en ¼ part udi næste naboers brønd, ligesaa jeg samme af forige Eier Jens Jochumsen Hattemager haver købt, Efter hans mig derpaa meddelte skiøde af 11 Juni og tinglæst 10 Ochtober dette aar, hvilke 2de skiøder tillige med de i hændehavende ældre adkomster hermed extraderes: Og bestaar nu altsaa denne gaard af 10 Fag til Gaden med Porten beregnet ligesaa dend nu og tilhørende halvdelen i næste naboe bemelte Rasmus Willumsen Handskemagers brønd, imod at gaards nu værende og efterkommer Eier svare halvdelen af brøndens 

Kbh Skiftekommision 1783 . Forseglingsprotokol

Anno 1783 den 3 febuari  Skifte hos Bager Johan Conrad Mentz boende No 228 i Store Grønnegade efter  i gaar hos ham ved døden afgl. Moder Benedichte Lovise Brandt Enke efterladt sig følgende arvinger: søn afdøde Henrik Mentz bager Frederiksbergs 4 Børn, en datter afdøde Anna Catharina Mentz, søn Friderich Wilhelm Capsberg, en datter Johanne gift med Leutnant Foltmar Bruun opholder sig på Bornholm, en datter Margrethe Helene gift med Skoleholder Hans Lemvig i Roskilde. Hvorefter den afdødes søn declarede, at anmelte hans salig moder ikke efterlader sig det allerringeste, thi hvad hun hafde det bestod ickun af hendes ringe gangklæder, som hun førend sin død, havde hun skiænket sin yngste datter.

Sct Petri Kirke 1783 den 6 februar blev i det lange kapel nr 3 begravet Benedicta Mentz: en brav enke i Store Grønnegade 228, 84 år gammel  [Gravstedet købt 1668 af bager Michael Mentz, hendes mands farfar]


Foreningens årsskrifter | Tilbage til foreningens hjemmeside

Opdateret: 9. okt 2015 af Jens V. Olsen - (e-mail)