JOHANNE HANSDATTER Slaven Christen Povelsens hustrue

af Kirsten Pritzlau


En artikel fra Årsskrift 2009 - Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie

Johanne er en af de aner, som jeg har brugt rigtig meget tid på og næsten synes jeg kender. Hendes  sidste barn er min farmors farmor  Kirsten Christiansdatter  født den 21 Juli 1823 , i et udflyttet hus fra Næsby,  barnefader er enkemanden Christian Pedersen Buun Røgter på Næsbyholm.  Han er også  udlagt, som far til hendes søn Frederik der er født 28 jan 1818 i Engelstofte Næsby sogn.

Derudover finder jeg datteren Karen født født den 4 April 1815 i Næsby, med udlagt barnefar husmand Pejter Hansen i Næsby.  Ved  Konfimation i 1831 opholder Karen sig i Engelstofte hos moderen Johanne Hansdatter  slaven Christen Povelsens hustrue.

I folketællingen 1834 er Johanne  indsidder sammen med datteren Kirsten, hos enkemand Christen Jensen i Engelstofte og hun er 53 år og slavens Christen Povelsens hustrue, og i Folktællingen 1840 er de samme sted, nu er Johanne 61 år og enke.

 

Der gå jeg så i stå med Johanne, men finder så hendes mand,  Christen Poulsen´s dom med Justits dokumenter i 1817. Hvor han bor i Ladby med en anden kvinde og kaldes Christen Næsby, han er født 1781 i Tyvelse og døbt Christen Poulsen Lund og vokset op hos sine forældre i Næsby. 

Thybjerg herred  Justitsprotokol 3 Mars 1817      [Uddrag af dommen]

Christen Poulsen tiltales under denne sag for tyveri, det er oplyst, at førend han i Aaret 1804 blev indskrevet til soldat, ej har gjort sig skyldig i nogen forbrydelse. I sin Tjeneste tid ved Regimentet er han, ved Krigsret dom af 27 Januari 1808 dømt for første gang begaaet tyveri, til at gaae 4re gange spidsrod igjemmen 200 mand - ved samme rets dom af 2de August 1808 er han dømt for anden gang begaaet tyveri til at gaae 8te gange spidsrod - og med ved krigsret dom af 8 october 1808 er han for 3die gang begaaet Tyveri og defection dømt til at hænges - hvilken straf ved Kongelig Resolution af 1ste November 1808 er formildet til Fæstnings arbejde paa Livstid - Medens Arrestanten var i Slaveriet er han dømt til 8 dages Fængsel paa vand og brød - Efter Kongelig resolution af 7 august 1811 er arrestanten atter løsladt af Slaveriet. At han efter denne tid paa ny skulle have giort sig skyldig i andre tyverier er ej oplyst - Hvorimod han for sin slette opførsel i de tjenester han har haft 2de gange, er tiltalt og straffet - I med arrestantens egen tilstaaelse og sagens øvrige omstændigheder er det tilstrækkeligen oplyst at han den 2de Januar sidst om eftermiddagen klokken mellem 5 og 7 - paa en tid da det var mørkt, men dog dag førend folk endnu var gaaet til sengs - er gaaet ind i et kammer i en gaard - i landsbyen Aaderup - hvilken gaard brændevinsbrænder Kock har i fæste og til hvilket kammer døren ej var lukket - i dette kammer hvor Kochs Rygter ligger om natten og hvor der paa den tid ingen var tilstæde - bort tog Arrestanten et blaaelæreds lagen - en lang blaae trøje - et par sorte bukser - en sort vest og en stort hat.  Anledningen til at arrestanten gik ind i Kochs gaard i Aaderup, maa formodes at være, at han, som forhen havde tjent hos Koch, der var bekjendt - Samtlige stjaalne koster er forefunden dels i arrestantens vogn og dels paa vejen fra Aaderup hvor arrestanten havde tabt dem.

Thi Kiendes for Rett    Arrestanten Christen Poulsen bør kagstrygges samt brændmærkes paa panden og igen indsættes paa livstid til arbejde i Rasphuuset i Kiøbenhavn under sikker bevogtning. saa betale han omkostningerne.

 

Jeg gik så hans domme efter, for at finde hvor Johanne kom fra og hvor de var gift, og fandt  i

Ramsø - Tune Herreds Politiprotokol 14 Juli 1814   At han levede med en anden kvinde, som han havde et barn med.     [uddrag]... men levede endnu i ægteskab med Johanne, om hvis tilværelse, eller fødested han ikke ved, men han var  blev viet med Johanne af Præsten i Lynge 12 Juli 1807 og han mener at være separeret fra sin kone, med forelagt forhandling paa Gisselfeldt April 1812, hvor hans kone nu opholder sig er ham ubekendt.

 

 

Derefter fandt jeg i Lynge Kirkebog:   

Copuleret 1807 12 Juli       At Ungkarl Christen Povelsen og pige Johanne Hansdatter i Suserup, som nu indleder sig i Ægtskab sammen er fri for Andet ægteskab   Liunge den 16 may 1807

Peder Pedersen Indsidder i Suserup        Hans Thomsen Indsidder i Liunge

1807  12 Juli    Havde Indsidder Christen Povelsen i Suserup en søn til Daaben Kaldet Hans Peter   

1810  28 Jan    Havde Christen Povelsen hustrue i Suserup Johanne Hansdatter, hvis mand siges at være i Slaveriet,  en datter til Daaben kaldet Maren baaren af Indsidder Peder Ottesen hustrue i Næsby, til barnefader angaves Indsidder Hans Pedersen i Suserup

Næsby  Kirkebog   7 juni 1808 begravet Niels Peder 2 aar Christen Povelsen indsidder og Soldat i Næsby søn    er der to sønner ? 

Sorø Amt Hovedrulle 1809  Lynge lægd: har Christen Povelsen Hans Peter 1 år og Hans Peter 2 år

Hovedrullen 1812: Her bliver den ene Hans Peter slettet da han var doublet . Hans Peter hvis  rette navn er Niels, er i Næsby med Moderen, uden rigtighed er meldt amtet, Moderen er tiltalt og dømt

1815.    Hvorefter jeg ledte i Sorø amt og i Alsted Herred, men kunne ikke finde nogen dom.

 

 Men jeg finder at Johanne er født 1781 i Suserup.  Hendes far Hans Stehansen var fisker, som sin far, der i mange år af Sorø Akademi, havde fiskeret i Tystup sø og Broby å. Hun havde fire ældre søstre og  to yngre brødre. Hendes fader dør 1791 da hun er ti år, hvorefter hendes moder Kirsten Rasmusdatter, der er født i Tyvelse og opvokset i Tyvelse og i  Billehuset  i Næsby sogn, flytter tilbage til Næsbyholms gods. Hun bliver gift, sandsynligvis med Anders Pedersen indsidder i Nødholm, i Glumsø kirke [ingen kirkebog] hendes sønner Niels fra 1787 og Anders fra 1790 er i Lægdrullen og opholder sig 1792 i Aasø og 1796 er de i Næsby sogn kommet fra  Glumsø sogn.  Næsby kirkebog 1799 dør indsidder Anders Pedersen i Engelstofte og i Folketælling 1801 er Kirsten Anders indsidder i Engelstofte og går i dagleje, og  enke efter 2 ægteskab. Samme år bliver hun  gift 3 gang i Tyvelse med Skrædder Peder Ottesen Sigersted, men efter hans død i Engelstofte  år 1812,  kan jeg ikke følge hende.

Johanne bliver konfimeret 1798 ifølge Tyvelse Kirkebog  sker det i Glumsø kirke.  I 1801 tjener hun gårdmand Niels Iversen i Tyvelse. Folketællingen 1845 her mangler Engelstofte, men  hun var der jo i Folketællingen 1850: I et hus i Næsby  Johanne Hansdatter 76 år Enke født Lynge sogn Sorø amt  Fattiglem.  Johanne dør den 5 Maj 1851 som fattiglem og enke 72½ aar gammel af alderdoms svaghed i Tyvelses fattighus og bliver begravet i Tyvelse 11 maj.

Tybjerg Herred Skifteprotokol 1851 9 mai  anmeldt at fattiglem Johanne Hansdatter i Tyvelse fattighus den 5 dennes ved døden er afgaaet, det efterladte tilfalder fattigvæsnet.

 

Det er vel 20 år siden jeg arbejde med Johanne, men her i år skulle jeg hjælpe en med Lægdrulle oplysninger i Glumsø og her finder jeg så !

Glumsø Sogn Lægd 41 Præstø Amt: Hovedrulle 1806  Johanne Hansdatter`s  Slefenbarn  Hans Nielsen født i Glumsø 1 aar - Hovedrullen 1810 er han 4 år - Hovedrulle 1813 er han 7 år ophold hjemme og gaar til Lægd 43.

Næsby Sogn Lægd 43   Hovedrulle 1816  er han 10 år og kommet fra Glumsø Lægd 41

Bortgaaet uden rigtighed fra moderen, har 1½ Aar efter forhør ved Amtes skrivelse, hvorefter han er efterlyst i alle amter Siælland.     Så var det jo Præstø amt jeg skulle søge i.

 

Politidokumenter Tybjerg Herred  1814  Sognefogden i Næsby, haver at tilsige Christen Suserups kone af Næsby,  for Politiretten som holdes paa Næstved byes Raadhus Onsdag den 14  Sept om formidagen kl 10    Betræffende at hun med sin søn var flyttet fra Sorø til Præstø amt. Johanne Hansdatter forklarede, at hun for tiden bor i Næsby, men at hendes søn, er i huset hos husmand Peder Pedersen i Suserup, bemelte søn hedder ikke Hans Peter, men blot Hans, denne søn har hun faaet førend, hun blev givt, hans fader hedder Niels, bemelte Hans er i sit 10 aar og døbt i Glumsø Kirke, i hvilken lægdrulle hun sikkerlig tror han er indført, hun har endnu haft en anden søn ved navn Niels Peter der er født for 7 aar siden og døbt i Lynge sogn, hans fader hedder Christen, da bemelte dreng var omtrent ¼  aar, flyttede hun med ham til Næsby uden amtspas og forblev i Næsby, med bemelte dreng indtil han var 1 aar og 14 dage hvor han døde - at bemelte dreng er død har hun meldt sognefogeden i Lynge straks efter han var død. Forhøret udsat.

Tybjerg Herred 1814 den 2de November  for retten mødte Johanne Hansdatter af Næsby , som fremlage en attest for at hendes søn Niels var afgået ved døden og paa given anledning  forklarede, at hendes søn Hans, som foran forklarede er døbt i Glumsø Kirke, for siden sidste høe høst da han forlod Indsidder Peder Pedersen, har været hjemme hos hende, hvor han er endnu - da han var omtrent 1½ aar gammel kom han til Peder Pedersen, hvor hun indtil de 2de sidste han var der, har betalt for hans ophold dels med penge og dels med korn. 

 Dom    Der er under denne sag oplyst at Johanne Hansdatter har haft 2 Drengebørn, Nemlig Hans Nielsen 10 år gammel og en Niels Peder Christensen der hvis han havde levet nu havde været 7 år gammel, angaaende den første, da er det med lægds manden i Glumsø forklaring, født i Glumsø og opholder sig nu i  omtrent 8 uger, hos moderen i Næsby og den anden søn Niels Peter Christensen, der er født i Lynge under navnet Hans Peter og det er oplyst at hans moder da han var ¼ aar gammel medtog ham, da hun flyttede fra Sorø Amt til Prætø amt, uden for ham at skaffe Amtspas, han døde 1808 og blev begravet i Næsby   Thi Kiendes for Ret tiltalte Johanne Hansdatter bør hensættes i fængsel paa Vand og Brød i 8te dage paa egen Bekostning

 

Johanne anker dommen, Skrivelse af 29 November til Danske Cancelli  [Copiebogen 15/12]

Præstø Amt  Journal for landet 1815      Indkommet fra Cancelliet at Reservens Moder er eftergivet Straffen at sidde paa vand og brød imod at erlægge 2 Rbd  til Næsby sogns fattige.  Der er kvittering 15 febr på hun har betalt

 

Præstø Amt Journalsager for landet 1818

Indkommet Johanne Hansdatter i Næsby, hendes ansøgning om tilladelse til indgaa et, andet ægteskab, da hendes mand Christen Poulsen, er i fængesel paa livstid. Vedlagt Bilag  

Johanne Hansdatter , hidindtil gift med Christen Poulsen af Næsby, der for begaaet Tyveri er dømt til slaveriet for livstid, har af mig som hendes Sognepræst begjært vidnesbyrd om hendes hidtil førte levne, og maae jeg da, som sandhed er, vidne, at hun har haft 4re uægte børn, hvad hendes øvrige levnet angaaer, da kan jeg der om ikke sige andet end at hun ikke, saavidt mig vitterlig er, nogen sinde har været anklaget for tyveri eller deslige forbrydelser, ei heller ved jeg andet, end at hun, i de 2 aar jeg har her været Præst, har levet hvad man pleier at kalde ærlig og skikkelig. 

Næsby d 31 December 1817       C. Olsen   Sognepræst Næsby og Tyvelse 

22 Januar 1818 Svar Til Pastor Olsen i Næsby om at hun jo har fået 4de uægte børn, nu at ansaa at hun, derved maatte have gjort sig til skyldig til straf for qvalifiseret leier maal eller hor, maa jeg tjenestelige have dem ombede, at ville meddele mig oplysninger om bemelte Fruentimmer har udlagt som barnefader til bemelte uægte børn, samt om hun har født nogen af disse efter at hun kom i egteskab med bemelte Christen Poulsen.

21 Febuar 1818 Brev fra Præsten C. Olsen med bilag  Efter at erholdt vidnesbyrd fra Liunge og Glumsø Kirkebøger af Langhof og Tryde, har jeg den da herved underdanigst at meddele Deres Exelence følgende oplysninger angaaende de af Johanne Hansdatter fødte Børn

  1. et Drengebarn døbt Glumsø Kirke 3de Søndag efter Trinitatis 1805 [Bilag A  som barnefader er i Kirkebogen angivet en Gaardmand ved navn Niels Christensen, men hans opholdsted er ikke tilføjet] efter Johanne Hansdatter sigende dengang endnu Ungkarl , siden Gaardmand i Sigersted.
  2. et Drengbarn døbt i Liunge kirke samme dag da moderen blev viet til faderen Christen Poulsen nemlig 12 Juli 1807  Bilag B
  3. et Pigebarn døbt i Liunge Kirke den 28 Januar 1810 avlet medens Christen Poulsen var i Slaveriet. Barnefader Indsidder Hans Pedersen i Suserup der efter Johanne Hansdatter, foregivende dengang var ungkarl    Bilag B
  4. et Pigebarn Karen fød i Næsby 4 April 1815 medens Christen Poulsen var fraværende, til barnefader Peiter Hansen af Næsbye
  5. et Drengebarn Frederik fød i Engelstofte d. 28 Januar 1818 til barnefader er udlagt Husmand og Enkemand Christian Bruun af Næsbye

 

Præstø Amts Copiebog 1819     4 December 1819    Til Det Kongelige Danske Cancellie

Da Amtet er bleven underrettet om at fruentimmeret Johanne Hansdatter af Næsby der den 12te Juli 1807 er viet til Christen Poulsen, der for begangen tyveri er inddømt i slaveriet paa livstid, har uden for ægteskab avlet følgende uægte børn, nemlig

  1. En datter Maren, der er døbt i Lunge kirke den 28 Januar 1810 og til hvem hun har udlagt, som barnefader Indsidder Hans Pedersen i Suserup
  2. Ditto Karen, der er døbt i Næsby kirke den 4 April 1815, og blev huuusmand og enkemand Peder Hansen af Næsby af hende udlagt som fader til det.
  3. En søn Friderik der er døbt i samme kirke den 28 Januar 1815 og til hvem huusmand og enkemand Christian Bruun sammesteds er udlagt som barnefader  [der står 1815]

Maa jeg gøre mig den over herved ærbødigst at udbede mig gunstigst meddelt Resolution, om hvorledes, dette løsagtige Qvindemenneske maatte ønske at vorde justitioliter tiltalt derfor.

[det er sjovt at amtmanden kun indberetter om de 3 børn]

 

Danske Kancelli   Brevbog   23de December 1819

I Anledning af deres Excellese skrivelse, hvorved De indberetter at Johanne Hansdatter af Næsby har giort sig skyldig i hoer, skulle man tienstlig have Dem anmodet om at indhente hendes Erklæring om hun vil underkaste sig straf af fængsel paa vand og brød efter Cancellits bestemmmelse, da hun ellers vil vorde justialiter tiltalt for hendes forhold.

[I venstre margen står]  hvorledes Johanne Hansdatter her bør anses for hore

Der er ingen Retssag, så hun har nok været indsat på Vand og Brød

 

  Johannes børn

I.     Hans Nielsen, født 1805, Glumsø.  Tredie Søndag efter Trinitatit 1805 lod et fruetimmer, navnlig Johanne Hansdatter sit uægte fødte barn døbe. Som barnefader  Gaardmand  Niels Christensen.   Lynge Kirkebog: 27 maj 1804 Indsidder Bertel Andersen i Suserup datter, bær konens  søster, Johanne Hansdatter tiende Gaardmand Niels Christensen i Sigersted.  Allindemagle Kirke: gårdmand og ungkarl Niels Christensen bliver gift 14 december 1805 med Ingeborg Larsdatteren  gårdmandsdatter fra Estrup.

       Hans forsvinder fra moderen da han er ca 10 år gammel.

II.   Hans eller Niels Peter Christensen, født Suserup, døbt 12 jul 1807, Lynge kirke men dør 1808 i Næsby.  1807 Den 12 Juli  Havde Indsidder Christen Povelsen i Suserup en søn til Daaben kaldet Hans Peter baaren af Pige Ane Hansdatter tiende Gaardmand Jens Johansen i Suserup, men 7 juni 1808 begravet Niels Peder 2 år søn af Christen Poulsen Indsidder i Næsby og Soldat.

III.  Maren Hansdatter, født 28 Jan 1810, Suserup, døbt Lynge.   Havde Christen Povelsen Hustrue i Suserup Johanne Hansdatter hvis mand siges at være i Slaveriet en datter til Daaben kaldet Maren Baaren af Indsidder Peder Ottesens hustrue i Næsby [mormoderen] til barnefader angaves Indsidder Hans Pedersen Suserup. 1823 er Maren  i Næsby og bliver vacineret og 1824 konfimeres hun i Næsby Kirke.

IV.  Karen Peitersdatter, født 4 Apr 1815, Næsby  dør 1832 i Næsby, begravet 3 Mar 1832, Næsby.  1815 forældre Johanne Hansdatter i Næsby udlagt som barnefader Husmand Pejter Hansen ibid.1831 Konfimeret Karen Peitersdatter opholder sig i Engelstofte, Slaven Christen Povelsen hustrue Johanne Hansdatter af Engelstofte moder.

 

Endelig 2 børn med Enkemand Christian Pedersen Brun Rygter på Næsbyholm.

V.   Frederich Christiansen Brun, født 28 Jan 1818 i Engeltofte, døbt Næsby, bliver husmand i Næsby og gift i Næsby 1838 med  Margrethe Hansdatter og de får børnene Hans Christian 1838,  Birthe Marie 1839, Hans Christian 1843, Jens 1846 og Karen 1847  efter moderens død flytter familien i 1857 fra Næsby.

 

VI.  Kirsten Christiansdatter, født 21 Jul 1823 i Næsby. Hun får en datter Karen Marie født 1843 i Næsby med udlagt barnefar Peder Christensen. Efter moderens død bliver hun gift den 20 marts 1852 i Næsby kirke med Hans Christophersen  født 30 Jan 1822 i Glumsø han er Indsidder i Næsby og Daglejer i Agerbruget og dør 24 Jun 1907.  Kirsten dør 27 Okt 1898 på den  Rønnenkampske Stiftelse, begravet 4 Nov 1898, Næsby. 

       Thybjerg Herred Skifteprotokol    Aar 1898 den 28 Oktober  anmeldtes, at Kirsten Christoffersen født Hansen, Indsidder Hans Christoffers Hustrue i Næsby den 27 s.m. er afgaaet ved døden 75 aar Gl    Ejede Intet.

       Thybjerg Herred Skifteprotokol  Aar 1907 den 27 Juni anmeltes at indsidder Hans Christoffersen af Næsby stiftelse den 24 afgaaet ved døden  85 aar Gl    Eiede Intet

       De får 8 børn og omkring 50 børnebrn.


Foreningens årsskrifter | Tilbage til foreningens hjemmeside

Opdateret: 9. okt 2015 af Jens V. Olsen - (e-mail)