Vedtægter for Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Tilbage til forsiden


§ 1

Selskabets navn er: "Roskildeegnens Slægtsforskerforening". Selskabets hjemsted er formandens adresse.

§ 2

Selskabets formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning. Det er endvidere selskabets formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker.

§ 3

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i maj måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning for det forløbne år.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af en suppleant.
  8. Valg af revisor + en revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

§ 4

Bestyrelsen består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at tre bestyrelsesmedlemmer vælges i de lige år, og to bestyrelsesmedlemmer vælges i de ulige år.
Bestyrelsen udpeger selv formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til særlige opgaver.

§ 5

Selskabets regnskabsår er 1. april til 31. marts. Foreningens medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
For at have stemmeret på en generalforsamling skal kontingentet for afvigte regnskabsår være betalt.

§ 6

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i vedtægter kræver dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemme.
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsens flertal ønsker det eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom.
Indkaldelse til almindelig såvel som ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

§ 7

Opløsning af selskabet kan finde sted, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Selskabets eventuelle formue tilfalder Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger i Danmark.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. oktober 1983 og ændret på generalforsamlingerne den 7. maj 1985, den 26. maj 1987, den 11. maj 1992, den 9. maj 2001 og den 13. maj 2014.
Ved ændringen i 2001 skiftede foreningen navn fra "Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie" til "Roskildeegnens Slægtsforskerforening".


Tilbage til forsiden | Før og nu

Opdateret: 18 May 2014 af Jens V. Olsen - (e-mail)